Search:ΐ -> ΐ

ΐ


ΐ hex:#912;
Search Google:ΐ

Zero אפסMalachi 2:4 verse
And ye shall know that I have sent this commandment unto you, that my covenant might be with Levi, saith the LORD of hosts.

וידעתם כי שׁלחתי אליכם את המצוה הזאת להיות בריתי את־לוי אמר יהוה צבאות

Numbers 35:24 verse
Then the congregation shall judge between the slayer and the revenger of blood according to these judgments :

ושׁפטו העדה בין המכה ובין גאל הדם על המשׁפטים האלה

Ezra 8:9 verse
Of the sons of Joab ; Obadiah the son of Jehiel, and with him two hundred and eighteen males.

מבני יואב עבדיה בנ־יחיאל ועמו מאתים ושׁמנה עשׂר הזכרים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting