Search:ΐ -> ΐ

ΐ


ΐ hex:#912;
Search Google:ΐ

Zero אפס1 Chronicles 2:22 verse
And Segub begat Jair, who had three and twenty cities in the land of Gilead.

ושׂגוב הוליד את־יאיר ויהי־לו עשׂרים ושׁלושׁ ערים בארץ הגלעד

1 Kings 7:38 verse
Then made he ten lavers of brass : one laver contained forty baths : and every laver was four cubits : and upon every one of the ten bases one laver.

ויעשׂ עשׂרה כירות נחשׁת ארבעים בת יכיל הכיור האחד ארבע באמה הכיור האחד כיור אחד על־המכנה האחת לעשׂר המכונות

Lamentations 4:13 verse
For the sins of her prophets, and the iniquities of her priests, that have shed the blood of the just in the midst of her,

מחטאת נביאיה עונות כהניה השׁפכים בקרבה דם צדיקים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting