Search:ΐ -> ΐ

ΐ


ΐ hex:#912;
Search Google:ΐ

Zero אפסProverbs 22:29 verse
Seest thou a man diligent in his business ? he shall stand before kings ; he shall not stand before mean men.

חזית אישׁ מהיר במלאכתו לפני־מלכים יתיצב בל־יתיצב לפני חשׁכים

Joshua 22:8 verse
And he spake unto them, saying , Return with much riches unto your tents, and with very much cattle, with silver, and with gold, and with brass, and with iron, and with very much raiment : divide the spoil of your enemies with your brethren.

ויאמר אליהם לאמר בנכסים רבים שׁובו אל־אהליכם ובמקנה רב־מאד בכסף ובזהב ובנחשׁת ובברזל ובשׂלמות הרבה מאד חלקו שׁלל־איביכם עמ־אחיכם

Numbers 3:37 verse
And the pillars of the court round about, and their sockets, and their pins, and their cords.

ועמדי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting