Search:ΐ -> ΐ

ΐ


ΐ hex:#912;
Search Google:ΐ

Zero אפס2 Peter 2:16 verse
But was rebuked for his iniquity : the dumb ass speaking with man's voice forbad the madness of the prophet.

ΕΛΕΓΞΙΝ ΔΕ ΕΣΧΕΝ ΙΔΙΑς ΠΑΡΑΝΟΜΙΑς ΥΠΟΖΥΓΙΟΝ ΑΦΩΝΟΝ ΕΝ ΑΝΨΡΩΠΟΥ ΦΩΝΗ ΦΨΕΓΞΑΜΕΝΟΝ ΕΚΩΛΥΣΕΝ ΤΗΝ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΠΑΡΑΦΡΟΝΙΑΝ

Daniel 11:28 verse
Then shall he return into his land with great riches ; and his heart shall be against the holy covenant ; and he shall do exploits, and return to his own land.

וישׁב ארצו ברכושׁ גדול ולבבו על־ברית קדשׁ ועשׂה ושׁב לארצו

Mark 10:21 verse
Then Jesus beholding him loved him, and said unto him, One thing thou lackest : go thy way , sell whatsoever thou hast , and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven : and come , take up the cross, and follow me.

Ο ΔΕ ΙΗΣΟΥς ΕΜΒΛΕΘΑς ΑΥΤΩ ΗΓΑΠΗΣΕΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΩ ΕΝ ΣΕ ΥΣΤΕΡΕΙ ΥΠΑΓΕ ΟΣΑ ΕΧΕΙς ΠΩΛΗΣΟΝ ΚΑΙ ΔΟς ΤΟΙς ΠΤΩΧΟΙς ΚΑΙ ΕΞΕΙς ΨΗΣΑΥΡΟΝ ΕΝ ΟΥΡΑΝΩ ΚΑΙ ΔΕΥΡΟ ΑΚΟΛΟΥΨΕΙ ΜΟΙ

footer