Search:αγναφου -> ΑΓΝΑΦΟΥ

αγναφου


α γ ν α φ ο υ hex:#945;#947;#957;#945;#966;#959;#965;
Search Google:αγναφου

Zero אפסZephaniah 1:13 verse
Therefore their goods shall become a booty, and their houses a desolation : they shall also build houses, but not inhabit them; and they shall plant vineyards, but not drink the wine thereof.

והיה חילם למשׁסה ובתיהם לשׁממה ובנו בתים ולא ישׁבו ונטעו כרמים ולא ישׁתו את־יינם

Revelation 16:17 verse
And the seventh angel poured out his vial into the air ; and there came a great voice out of the temple of heaven, from the throne, saying , It is done .

ΚΑΙ Ο ΕΒΔΟΜΟς ΕΞΕΧΕΕΝ ΤΗΝ ΦΙΑΛΗΝ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΛΨΕΝ ΦΩΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥ ΨΡΟΝΟΥ ΛΕΓΟΥΣΑ ΓΕΓΟΝΕΝ

2 Chronicles 18:31 verse
And it came to pass, when the captains of the chariots saw Jehoshaphat, that they said , It is the king of Israel. Therefore they compassed about him to fight : but Jehoshaphat cried out , and the LORD helped him; and God moved them to depart from him.

ויהי כראות שׂרי הרכב את־יהושׁפט והמה אמרו מלך ישׂראל הוא ויסבו עליו להלחם ויזעק יהושׁפט ויהוה עזרו ויסיתם אלהים ממנו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting