Search:αγριππα -> ΑΓΡΙΠΠΑ

αγριππα


α γ ρ ι π π α hex:#945;#947;#961;#953;#960;#960;#945;
Search Google:αγριππα

Zero אפסGenesis 47:4 verse
They said moreover unto Pharaoh, For to sojourn in the land are we come ; for thy servants have no pasture for their flocks ; for the famine is sore in the land of Canaan : now therefore, we pray thee, let thy servants dwell in the land of Goshen.

ויאמרו אל־פרעה לגור בארץ באנו כי־אין מרעה לצאן אשׁר לעבדיך כי־כבד הרעב בארץ כנען ועתה ישׁבו־נא עבדיך בארץ גשׁן

1 Samuel 25:23 verse
And when Abigail saw David, she hasted , and lighted off the ass, and fell before David on her face, and bowed herself to the ground,

ותרא אביגיל את־דוד ותמהר ותרד מעל החמור ותפל לאפי דוד על־פניה ותשׁתחו ארץ

Revelation 11:12 verse
And they heard a great voice from heaven saying unto them, Come up hither. And they ascended up to heaven in a cloud ; and their enemies beheld them.

ΚΑΙ ΗΚΟΥΣΑΝ ΦΩΝΗς ΜΕΓΑΛΗς ΕΚ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΛΕΓΟΥΣΗς ΑΥΤΟΙς ΑΝΑΒΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΑΝΕΒΗΣΑΝ ΕΙς ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΕΝ ΤΗ ΝΕΦΕΛΗ ΚΑΙ ΕΨΕΩΡΗΣΑΝ ΑΥΤΟΥς ΟΙ ΕΧΨΡΟΙ ΑΥΤΩΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting