Search:αγριππα -> ΑΓΡΙΠΠΑ

αγριππα


α γ ρ ι π π α hex:#945;#947;#961;#953;#960;#960;#945;
Search Google:αγριππα

Zero אפסRomans 3:5 verse
But if our unrighteousness commend the righteousness of God, what shall we say ? Is God unrighteous who taketh vengeance ?

ΕΙ ΔΕ Η ΑΔΙΚΙΑ ΗΜΩΝ ΨΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΣΥΝΙΣΤΗΣΙΝ ΤΙ ΕΡΟΥΜΕΝ ΜΗ ΑΔΙΚΟς Ο ΨΕΟς Ο ΕΠΙΦΕΡΩΝ ΤΗΝ ΟΡΓΗΝ ΚΑΤΑ ΑΝΨΡΩΠΟΝ ΛΕΓΩ

1 Chronicles 1:36 verse
The sons of Eliphaz ; Teman, and Omar, Zephi, and Gatam, Kenaz, and Timna, and Amalek.

בני אליפז תימן ואומר צפי וגעתם קנז ותמנע ועמלק

1 Chronicles 2:24 verse
And after that Hezron was dead in Calebephratah, then Abiah Hezron's wife bare him Ashur the father of Tekoa.

ואחר מות־חצרון בכלב אפרתה ואשׁת חצרון אביה ותלד לו את־אשׁחור אבי תקוע

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting