Search:αμπελον -> ΑΜΠΕΛΟΝ

αμπελον


α μ π ε λ ο ν hex:#945;#956;#960;#949;#955;#959;#957;
Search Google:αμπελον

Zero אפסZechariah 8:5 verse
And the streets of the city shall be full of boys and girls playing in the streets thereof.

ורחבות העיר ימלאו ילדים וילדות משׂחקים ברחבתיה

1 Corinthians 11:16 verse
But if any man seem to be contentious, we have no such custom, neither the churches of God.

ΕΙ ΔΕ ΤΙς ΔΟΚΕΙ ΦΙΛΟΝΕΙΚΟς ΕΙΝΑΙ ΗΜΕΙς ΤΟΙΑΥΤΗΝ ΣΥΝΗΨΕΙΑΝ ΟΥΚ ΕΧΟΜΕΝ ΟΥΔΕ ΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ ΤΟΥ ΨΕΟΥ

Job 5:24 verse
And thou shalt know that thy tabernacle shall be in peace ; and thou shalt visit thy habitation, and shalt not sin .

וידעת כי־שׁלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting