Search:βότρυσ -> ΒΌΤΡΥΣ

βότρυσ


β ό τ ρ υ σ hex:#946;#972;#964;#961;#965;#963;
Search Google:βότρυσ

Zero אפסNumbers 26:64 verse
But among these there was not a man of them whom Moses and Aaron the priest numbered , when they numbered the children of Israel in the wilderness of Sinai.

ובאלה לא־היה אישׁ מפקודי משׁה ואהרן הכהן אשׁר פקדו את־בני ישׂראל במדבר סיני

Psalms 104:14 verse
He causeth the grass to grow for the cattle, and herb for the service of man : that he may bring forth food out of the earth ;

מצמיח חציר לבהמה ועשׂב לעבדת האדם להוציא לחם מנ־הארץ

Acts 9:14 verse
And here he hath authority from the chief priests to bind all that call on thy name.

ΚΑΙ ΩΔΕ ΕΧΕΙ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΔΗΣΑΙ ΠΑΝΤΑς ΤΟΥς ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥς ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting