Search:γνωμην -> ΓΝΩΜΗΝ

γνωμην


γ ν ω μ η ν hex:#947;#957;#969;#956;#951;#957;
Search Google:γνωμην

Zero אפסGenesis 30:20 verse
And Leah said , God hath endued me with a good dowry ; now will my husband dwell with me, because I have born him six sons : and she called his name Zebulun.

ותאמר לאה זבדני אלהים אתי זבד טוב הפעם יזבלני אישׁי כי־ילדתי לו שׁשׁה בנים ותקרא את־שׁמו זבלון

Mark 3:25 verse
And if a house be divided against itself, that house cannot stand .

ΚΑΙ ΕΑΝ ΟΙΚΙΑ ΕΦ ΕΑΥΤΗΝ ΜΕΡΙΣΨΗ ΟΥ ΔΥΝΗΣΕΤΑΙ Η ΟΙΚΙΑ ΕΚΕΙΝΗ ΣΤΗΝΑΙ

Joshua 22:31 verse
And Phinehas the son of Eleazar the priest said unto the children of Reuben, and to the children of Gad, and to the children of Manasseh, This day we perceive that the LORD is among us, because ye have not committed this trespass against the LORD : now ye have delivered the children of Israel out of the hand of the LORD.

ויאמר פינחס בנ־אלעזר הכהן אל־בני־ראובן ואל־בני־גד ואל־בני מנשׁה היום ידענו כי־בתוכנו יהוה אשׁר לא־מעלתם ביהוה המעל הזה אז הצלתם את־בני ישׂראל מיד יהוה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting