Search:γραφων -> ΓΡΑΦΩΝ

γραφων


γ ρ α φ ω ν hex:#947;#961;#945;#966;#969;#957;
Search Google:γραφων

Zero אפסPsalms 119:64 verse
The earth, O LORD, is full of thy mercy : teach me thy statutes.

חסדך יהוה מלאה הארץ חקיך למדני

Daniel 5:11 verse
There is a man in thy kingdom, in whom is the spirit of the holy gods ; and in the days of thy father light and understanding and wisdom, like the wisdom of the gods, was found in him; whom the king Nebuchadnezzar thy father, the king, I say, thy father, made master of the magicians, astrologers, Chaldeans, and soothsayers ;

איתי גבר במלכותך די רוח אלהין קדישׁין בה וביומי אבוך נהירו ושׂכלתנו וחכמה כחכמת־אלהין השׁתכחת בה ומלכא נבכדנצר אבוך רב חרטמין אשׁפין כשׂדאין גזרין הקימה אבוך מלכא

Mark 1:29 verse
And forthwith, when they were come out of the synagogue, they entered into the house of Simon and Andrew, with James and John.

ΚΑΙ ΕΥΨΥς ΕΚ ΤΗς ΣΥΝΑΓΩΓΗς ΕΞΕΛΨΟΝΤΕς ΗΛΨΟΝ ΕΙς ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΣΙΜΩΝΟς ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΕΤΑ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting