Search:δεσμεύω -> ΔΕΣΜΕΎΩ

δεσμεύω


δ ε σ μ ε ύ ω hex:#948;#949;#963;#956;#949;#973;#969;
Search Google:δεσμεύω

Zero אפסEphesians 5:11 verse
And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them.

ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΤΟΙς ΕΡΓΟΙς ΤΟΙς ΑΚΑΡΠΟΙς ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥς ΜΑΛΛΟΝ ΔΕ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΕΤΕ

Genesis 41:14 verse
Then Pharaoh sent and called Joseph, and they brought him hastily out of the dungeon : and he shaved himself, and changed his raiment, and came in unto Pharaoh.

וישׁלח פרעה ויקרא את־יוסף ויריצהו מנ־הבור ויגלח ויחלף שׂמלתיו ויבא אל־פרעה

Exodus 7:12 verse
For they cast down every man his rod, and they became serpents : but Aaron's rod swallowed up their rods.

וישׁליכו אישׁ מטהו ויהיו לתנינם ויבלע מטה־אהרן את־מטתם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting