Search:διαφθορά -> ΔΙΑΦΘΟΡΆ

διαφθορά


δ ι α φ θ ο ρ ά hex:#948;#953;#945;#966;#952;#959;#961;#940;
Search Google:διαφθορά

Zero אפסLeviticus 12:4 verse
And she shall then continue in the blood of her purifying three and thirty days ; she shall touch no hallowed thing, nor come into the sanctuary, until the days of her purifying be fulfilled .

ושׁלשׁים יום ושׁלשׁת ימים תשׁב בדמי טהרה בכל־קדשׁ לא־תגע ואל־המקדשׁ לא תבא עד־מלאת ימי טהרה

Job 21:34 verse
How then comfort ye me in vain, seeing in your answers there remaineth falsehood ?

ואיך תנחמוני הבל ותשׁובתיכם נשׁאר־מעל

1 Thessalonians 5:7 verse
For they that sleep sleep in the night ; and they that be drunken are drunken in the night.

ΟΙ ΓΑΡ ΚΑΨΕΥΔΟΝΤΕς ΝΥΚΤΟς ΚΑΨΕΥΔΟΥΣΙΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΨΥΣΚΟΜΕΝΟΙ ΝΥΚΤΟς ΜΕΨΥΟΥΣΙΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting