Search:δουναι -> ΔΟΥΝΑΙ

δουναι


δ ο υ ν α ι hex:#948;#959;#965;#957;#945;#953;
Search Google:δουναι

Zero אפסExodus 33:22 verse
And it shall come to pass, while my glory passeth by , that I will put thee in a clift of the rock, and will cover thee with my hand while I pass by :

והיה בעבר כבדי ושׂמתיך בנקרת הצור ושׂכתי כפי עליך עד־עברי

Genesis 1:8 verse
And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day.

ויקרא אלהים לרקיע שׁמים ויהי־ערב ויהי־בקר יום שׁני

Isaiah 7:14 verse
Therefore the Lord himself shall give you a sign ; Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call his name Immanuel .

לכן יתן אדני הוא לכם אות הנה העלמה הרה וילדת בן וקראת שׁמו עמנו אל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting