Search:εαυτω -> ΕΑΥΤΩ

εαυτω


ε α υ τ ω hex:#949;#945;#965;#964;#969;
Search Google:εαυτω

Zero אפס2 Chronicles 4:10 verse
And he set the sea on the right side of the east end, over against the south.

ואת־הים נתן מכתף הימנית קדמה ממול נגבה

1 Kings 4:33 verse
And he spake of trees, from the cedar tree that is in Lebanon even unto the hyssop that springeth out of the wall : he spake also of beasts, and of fowl, and of creeping things, and of fishes.

וידבר על־העצים מנ־הארז אשׁר בלבנון ועד האזוב אשׁר יצא בקיר וידבר על־הבהמה ועל־העוף ועל־הרמשׂ ועל־הדגים

1 Timothy 5:7 verse
And these things give in charge , that they may be blameless.

ΚΑΙ ΤΑΥΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΕ ΙΝΑ ΑΝΕΠΙΛΗΜΠΤΟΙ ΩΣΙΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting