Search:εαυτω -> ΕΑΥΤΩ

εαυτω


ε α υ τ ω hex:#949;#945;#965;#964;#969;
Search Google:εαυτω

Zero אפסMicah 7:14 verse
Feed thy people with thy rod, the flock of thine heritage, which dwell solitarily in the wood, in the midst of Carmel : let them feed in Bashan and Gilead, as in the days of old.

רעה עמך בשׁבטך צאן נחלתך שׁכני לבדד יער בתוך כרמל ירעו בשׁן וגלעד כימי עולם

Genesis 50:1 verse
And Joseph fell upon his father's face, and wept upon him, and kissed him.

ויפל יוסף על־פני אביו ויבך עליו וישׁק־לו

Mark 4:8 verse
And other fell on good ground, and did yield fruit that sprang up and increased ; and brought forth , some thirty, and some sixty, and some an hundred.

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΠΕΣΕΝ ΕΙς ΤΗΝ ΓΗΝ ΤΗΝ ΚΑΛΗΝ ΚΑΙ ΕΔΙΔΟΥ ΚΑΡΠΟΝ ΑΝΑΒΑΙΝΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΦΕΡΕΝ ΕΙς ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝ ΕΚΑΤΟΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting