Search:εκεινων -> ΕΚΕΙΝΩΝ

εκεινων


ε κ ε ι ν ω ν hex:#949;#954;#949;#953;#957;#969;#957;
Search Google:εκεινων

Zero אפסPsalms 76:1 verse
In Judah is God known : his name is great in Israel.

למנצח בנגינת מזמור לאסף שׁיר נודע ביהודה אלהים בישׂראל גדול שׁמו

John 19:34 verse
But one of the soldiers with a spear pierced his side, and forthwith came there out blood and water.

ΑΛΛ ΕΙς ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΛΟΓΧΗ ΑΥΤΟΥ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑΝ ΕΝΥΞΕΝ ΚΑΙ ΕΞΗΛΨΕΝ ΕΥΨΥς ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΥΔΩΡ

Job 15:7 verse
Art thou the first man that was born ? or wast thou made before the hills ?

הראישׁון אדם תולד ולפני גבעות חוללת

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting