Search:εκεινων -> ΕΚΕΙΝΩΝ

εκεινων


ε κ ε ι ν ω ν hex:#949;#954;#949;#953;#957;#969;#957;
Search Google:εκεινων

Zero אפסJeremiah 51:10 verse
The LORD hath brought forth our righteousness : come , and let us declare in Zion the work of the LORD our God.

הוציא יהוה את־צדקתינו באו ונספרה בציון את־מעשׂה יהוה אלהינו

2 Kings 4:31 verse
And Gehazi passed on before them, and laid the staff upon the face of the child ; but there was neither voice, nor hearing. Wherefore he went again to meet him, and told him, saying , The child is not awaked .

וגחזי עבר לפניהם וישׂם את־המשׁענת על־פני הנער ואין קול ואין קשׁב וישׁב לקראתו ויגד־לו לאמר לא הקיץ הנער

2 Timothy 2:21 verse
If a man therefore purge himself from these, he shall be a vessel unto honour, sanctified , and meet for the master's use, and prepared unto every good work.

ΕΑΝ ΟΥΝ ΤΙς ΕΚΚΑΨΑΡΗ ΕΑΥΤΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥΤΩΝ ΕΣΤΑΙ ΣΚΕΥΟς ΕΙς ΤΙΜΗΝ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΝ ΕΥΧΡΗΣΤΟΝ ΤΩ ΔΕΣΠΟΤΗ ΕΙς ΠΑΝ ΕΡΓΟΝ ΑΓΑΨΟΝ ΗΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΝ

footer