Search:εκεινων -> ΕΚΕΙΝΩΝ

εκεινων


ε κ ε ι ν ω ν hex:#949;#954;#949;#953;#957;#969;#957;
Search Google:εκεινων

Zero אפסJeremiah 2:28 verse
But where are thy gods that thou hast made thee? let them arise , if they can save thee in the time of thy trouble : for according to the number of thy cities are thy gods, O Judah.

ואיה אלהיך אשׁר עשׂית לך יקומו אמ־יושׁיעוך בעת רעתך כי מספר עריך היו אלהיך יהודה

Isaiah 25:12 verse
And the fortress of the high fort of thy walls shall he bring down , lay low , and bring to the ground, even to the dust.

ומבצר משׂגב חומתיך השׁח השׁפיל הגיע לארץ עד־עפר

John 1:29 verse
The next day John seeth Jesus coming unto him, and saith , Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world.

ΤΗ ΕΠΑΥΡΙΟΝ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΠΡΟς ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΙΔΕ Ο ΑΜΝΟς ΤΟΥ ΨΕΟΥ Ο ΑΙΡΩΝ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting