Search:εκχεω -> ΕΚΧΕΩ

εκχεω


ε κ χ ε ω hex:#949;#954;#967;#949;#969;
Search Google:εκχεω

Zero אפסJob 38:31 verse
Canst thou bind the sweet influences of Pleiades, or loose the bands of Orion ?

התקשׁר מעדנות כימה או־משׁכות כסיל תפתח

Jeremiah 12:1 verse
Righteous art thou, O LORD, when I plead with thee: yet let me talk with thee of thy judgments : Wherefore doth the way of the wicked prosper ? wherefore are all they happy that deal very treacherously ?

צדיק אתה יהוה כי אריב אליך אך משׁפטים אדבר אותך מדוע דרך רשׁעים צלחה שׁלו כל־בגדי בגד

John 16:31 verse
Jesus answered them, Do ye now believe ?

ΑΠΕΚΡΙΨΗ ΑΥΤΟΙς ΙΗΣΟΥς ΑΡΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting