Search:ελψων -> ΕΛΨΩΝ

ελψων


ε λ ψ ω ν hex:#949;#955;#968;#969;#957;
Search Google:ελψων

Zero אפסJeremiah 7:33 verse
And the carcases of this people shall be meat for the fowls of the heaven, and for the beasts of the earth ; and none shall fray them away .

והיתה נבלת העם הזה למאכל לעוף השׁמים ולבהמת הארץ ואין מחריד

Psalms 1:1 verse
Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful

אשׁרי האישׁ אשׁר לא הלך בעצת רשׁעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושׁב לצים לא ישׁב

Matthew 4:3 verse
And when the tempter came to him, he said , If thou be the Son of God, command that these stones be made bread.

ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΨΩΝ Ο ΠΕΙΡΑΖΩΝ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΩ ΕΙ ΥΙΟς ΕΙ ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΕΙΠΟΝ ΙΝΑ ΟΙ ΛΙΨΟΙ ΟΥΤΟΙ ΑΡΤΟΙ ΓΕΝΩΝΤΑΙ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting