Search:επιταγην -> ΕΠΙΤΑΓΗΝ

επιταγην


ε π ι τ α γ η ν hex:#949;#960;#953;#964;#945;#947;#951;#957;
Search Google:επιταγην

Zero אפסJob 12:18 verse
He looseth the bond of kings, and girdeth their loins with a girdle.

מוסר מלכים פתח ויאסר אזור במתניהם

Nehemiah 13:15 verse
In those days saw I in Judah some treading wine presses on the sabbath, and bringing in sheaves, and lading asses ; as also wine, grapes, and figs, and all manner of burdens, which they brought into Jerusalem on the sabbath day : and I testified against them in the day wherein they sold victuals.

בימים ההמה ראיתי ביהודה דרכימ־גתות בשׁבת ומביאים הערמות ועמסים על־החמרים ואפ־יין ענבים ותאנים וכל־משׂא ומביאים ירושׁלם ביום השׁבת ואעיד ביום מכרם ציד

2 Timothy 4:16 verse
At my first answer no man stood with me, but all men forsook me : I pray God that it may not be laid to their charge.

ΕΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΟΥΔΕΙς ΜΟΙ ΠΑΡΕΓΕΝΕΤΟ ΑΛΛΑ ΠΑΝΤΕς ΜΕ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΠΟΝ ΜΗ ΑΥΤΟΙς ΛΟΓΙΣΨΕΙΗ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting