Search:επιταγην -> ΕΠΙΤΑΓΗΝ

επιταγην


ε π ι τ α γ η ν hex:#949;#960;#953;#964;#945;#947;#951;#957;
Search Google:επιταγην

Zero אפסLuke 13:11 verse
And, behold , there was a woman which had a spirit of infirmity eighteen years, and was bowed together , and could in no wise lift up herself.

ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΓΥΝΗ ΠΝΕΥΜΑ ΕΧΟΥΣΑ ΑΣΨΕΝΕΙΑς ΕΤΗ ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΚΑΙ ΗΝ ΣΥΓΚΥΠΤΟΥΣΑ ΚΑΙ ΜΗ ΔΥΝΑΜΕΝΗ ΑΝΑΚΥΘΑΙ ΕΙς ΤΟ ΠΑΝΤΕΛΕς

Deuteronomy 4:2 verse
Ye shall not add unto the word which I command you, neither shall ye diminish ought from it, that ye may keep the commandments of the LORD your God which I command you.

לא תספו על־הדבר אשׁר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו לשׁמר את־מצות יהוה אלהיכם אשׁר אנכי מצוה אתכם

2 Samuel 22:8 verse
Then the earth shook and trembled ; the foundations of heaven moved and shook , because he was wroth .

ותגעשׁ ותרעשׁ הארץ מוסדות השׁמים ירגזו ויתגעשׁו כי־חרה לו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting