Search:επιταγην -> ΕΠΙΤΑΓΗΝ

επιταγην


ε π ι τ α γ η ν hex:#949;#960;#953;#964;#945;#947;#951;#957;
Search Google:επιταγην

Zero אפסDeuteronomy 28:63 verse
And it shall come to pass, that as the LORD rejoiced over you to do you good , and to multiply you; so the LORD will rejoice over you to destroy you, and to bring you to nought ; and ye shall be plucked from off the land whither thou goest to possess it.

והיה כאשׁר־שׂשׂ יהוה עליכם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם כן ישׂישׂ יהוה עליכם להאביד אתכם ולהשׁמיד אתכם ונסחתם מעל האדמה אשׁר־אתה בא־שׁמה לרשׁתה

Numbers 24:18 verse
And Edom shall be a possession, Seir also shall be a possession for his enemies ; and Israel shall do valiantly.

והיה אדום ירשׁה והיה ירשׁה שׂעיר איביו וישׂראל עשׂה חיל

Ezekiel 32:5 verse
And I will lay thy flesh upon the mountains, and fill the valleys with thy height.

ונתתי את־בשׂרך על־ההרים ומלאתי הגאיות רמותך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting