Search:εστιν -> ΕΣΤΙΝ

εστιν


ε σ τ ι ν hex:#949;#963;#964;#953;#957;
Search Google:εστιν

Zero אפסNumbers 11:34 verse
And he called the name of that place Kibrothhattaavah : because there they buried the people that lusted .

ויקרא את־שׁמ־המקום ההוא קברות התאוה כי־שׁם קברו את־העם המתאוים

Genesis 41:56 verse
And the famine was over all the face of the earth : And Joseph opened all the storehouses, and sold unto the Egyptians ; and the famine waxed sore in the land of Egypt.

והרעב היה על כל־פני הארץ ויפתח יוסף את־כל־אשׁר בהם וישׁבר למצרים ויחזק הרעב בארץ מצרים

Revelation 3:21 verse
To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame , and am set down with my Father in his throne.

Ο ΝΙΚΩΝ ΔΩΣΩ ΑΥΤΩ ΚΑΨΙΣΑΙ ΜΕΤ ΕΜΟΥ ΕΝ ΤΩ ΨΡΟΝΩ ΜΟΥ Ως ΚΑΓΩ ΕΝΙΚΗΣΑ ΚΑΙ ΕΚΑΨΙΣΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟς ΜΟΥ ΕΝ ΤΩ ΨΡΟΝΩ ΑΥΤΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting