Search:εστιν -> ΕΣΤΙΝ

εστιν


ε σ τ ι ν hex:#949;#963;#964;#953;#957;
Search Google:εστιν

Zero אפסEzekiel 41:23 verse
And the temple and the sanctuary had two doors.

ושׁתים דלתות להיכל ולקדשׁ

Job 20:8 verse
He shall fly away as a dream, and shall not be found : yea, he shall be chased away as a vision of the night.

כחלום יעוף ולא ימצאוהו וידד כחזיון לילה

2 Timothy 4:21 verse
Do thy diligence to come before winter. Eubulus greeteth thee, and Pudens, and Linus, and Claudia, and all the brethren.

ΣΠΟΥΔΑΣΟΝ ΠΡΟ ΧΕΙΜΩΝΟς ΕΛΨΕΙΝ ΑΣΠΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΥΒΟΥΛΟς ΚΑΙ ΠΟΥΔΗς ΚΑΙ ΛΙΝΟς ΚΑΙ ΚΛΑΥΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΝΤΕς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting