Search:εχοντα -> ΕΧΟΝΤΑ

εχοντα


ε χ ο ν τ α hex:#949;#967;#959;#957;#964;#945;
Search Google:εχοντα

Zero אפסHosea 11:8 verse
How shall I give thee up , Ephraim ? how shall I deliver thee, Israel ? how shall I make thee as Admah ? how shall I set thee as Zeboim ? mine heart is turned within me, my repentings are kindled together.

איך אתנך אפרים אמגנך ישׂראל איך אתנך כאדמה אשׂימך כצבאים נהפך עלי לבי יחד נכמרו נחומי

Ezekiel 3:4 verse
And he said unto me, Son of man, go , get thee unto the house of Israel, and speak with my words unto them.

ויאמר אלי בנ־אדם לכ־בא אל־בית ישׂראל ודברת בדברי אליהם

Numbers 33:55 verse
But if ye will not drive out the inhabitants of the land from before you; then it shall come to pass, that those which ye let remain of them shall be pricks in your eyes, and thorns in your sides, and shall vex you in the land wherein ye dwell .

ואמ־לא תורישׁו את־ישׁבי הארץ מפניכם והיה אשׁר תותירו מהם לשׂכים בעיניכם ולצנינם בצדיכם וצררו אתכם על־הארץ אשׁר אתם ישׁבים בה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting