Search:εχοντα -> ΕΧΟΝΤΑ

εχοντα


ε χ ο ν τ α hex:#949;#967;#959;#957;#964;#945;
Search Google:εχοντα

Zero אפסJob 36:3 verse
I will fetch my knowledge from afar, and will ascribe righteousness to my Maker .

אשׂא דעי למרחוק ולפעלי אתנ־צדק

Hebrews 11:11 verse
Through faith also Sara herself received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age , because she judged him faithful who had promised .

ΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΣΑΡΡΑ ΔΥΝΑΜΙΝ ΕΙς ΚΑΤΑΒΟΛΗΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟς ΕΛΑΒΕΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΚΑΙΡΟΝ ΗΛΙΚΙΑς ΕΠΕΙ ΠΙΣΤΟΝ ΗΓΗΣΑΤΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΙΛΑΜΕΝΟΝ

Nehemiah 5:8 verse
And I said unto them, We after our ability have redeemed our brethren the Jews, which were sold unto the heathen ; and will ye even sell your brethren ? or shall they be sold unto us? Then held they their peace , and found nothing to answer.

ואמרה להם אנחנו קנינו את־אחינו היהודים הנמכרים לגוים כדי בנו וגמ־אתם תמכרו את־אחיכם ונמכרו־לנו ויחרישׁו ולא מצאו דבר

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting