Search:θαῤῥέω -> ΘΑῤῬΈΩ

θαῤῥέω


θ α ῤ ῥ έ ω hex:#952;#945;#8164;#8165;#941;#969;
Search Google:θαῤῥέω

Zero אפסDeuteronomy 4:4 verse
But ye that did cleave unto the LORD your God are alive every one of you this day.

ואתם הדבקים ביהוה אלהיכם חיים כלכם היום

1 Kings 17:9 verse
Arise , get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there: behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee.

קום לך צרפתה אשׁר לצידון וישׁבת שׁם הנה צויתי שׁם אשׁה אלמנה לכלכלך

1 Corinthians 1:31 verse
That, according as it is written , He that glorieth , let him glory in the Lord.

ΙΝΑ ΚΑΨΩς ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ Ο ΚΑΥΧΩΜΕΝΟς ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΚΑΥΧΑΣΨΩ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting