Search:κ -> Κ

κ


κ hex:#954;
Search Google:κ

Zero אפסHebrews 7:3 verse
Without father, without mother, without descent, having neither beginning of days, nor end of life ; but made like unto the Son of God ; abideth a priest continually .

ΑΠΑΤΩΡ ΑΜΗΤΩΡ ΑΓΕΝΕΑΛΟΓΗΤΟς ΜΗΤΕ ΑΡΧΗΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΗΤΕ ΖΩΗς ΤΕΛΟς ΕΧΩΝ ΑΦΩΜΟΙΩΜΕΝΟς ΔΕ ΤΩ ΥΙΩ ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΜΕΝΕΙ ΙΕΡΕΥς ΕΙς ΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕς

Numbers 11:25 verse
And the LORD came down in a cloud, and spake unto him, and took of the spirit that was upon him, and gave it unto the seventy elders : and it came to pass, that, when the spirit rested upon them, they prophesied , and did not cease .

וירד יהוה בענן וידבר אליו ויאצל מנ־הרוח אשׁר עליו ויתן על־שׁבעים אישׁ הזקנים ויהי כנוח עליהם הרוח ויתנבאו ולא יספו

Joshua 2:9 verse
And she said unto the men, I know that the LORD hath given you the land, and that your terror is fallen upon us, and that all the inhabitants of the land faint because of you.

ותאמר אל־האנשׁים ידעתי כי־נתן יהוה לכם את־הארץ וכי־נפלה אימתכם עלינו וכי נמגו כל־ישׁבי הארץ מפניכם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting