Search:κ -> Κ

κ


κ hex:#954;
Search Google:κ

Zero אפסPsalms 119:32 verse
I will run the way of thy commandments, when thou shalt enlarge my heart.

דרכ־מצותיך ארוץ כי תרחיב לבי

Genesis 26:20 verse
And the herdmen of Gerar did strive with Isaac's herdmen , saying , The water is ours: and he called the name of the well Esek ; because they strove with him.

ויריבו רעי גרר עמ־רעי יצחק לאמר לנו המים ויקרא שׁמ־הבאר עשׂק כי התעשׂקו עמו

Psalms 18:50 verse
Great deliverance giveth he to his king ; and sheweth mercy to his anointed, to David, and to his seed for evermore.

מגדל ישׁועות מלכו ועשׂה חסד למשׁיחו לדוד ולזרעו עד־עולם

footer