Search:κ -> Κ

κ


κ hex:#954;
Search Google:κ

Zero אפסEcclesiastes 7:27 verse
Behold , this have I found , saith the preacher, counting one by one, to find out the account :

ראה זה מצאתי אמרה קהלת אחת לאחת למצא חשׁבון

Exodus 16:27 verse
And it came to pass, that there went out some of the people on the seventh day for to gather , and they found none.

ויהי ביום השׁביעי יצאו מנ־העם ללקט ולא מצאו

1 Chronicles 6:9 verse
And Ahimaaz begat Azariah, and Azariah begat Johanan,

ואחימעץ הוליד את־עזריה ועזריה הוליד את־יוחנן

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting