Search:καινην -> ΚΑΙΝΗΝ

καινην


κ α ι ν η ν hex:#954;#945;#953;#957;#951;#957;
Search Google:καινην

Zero אפסRevelation 17:13 verse
These have one mind, and shall give their power and strength unto the beast.

ΟΥΤΟΙ ΜΙΑΝ ΓΝΩΜΗΝ ΕΧΟΥΣΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩ ΨΗΡΙΩ ΔΙΔΟΑΣΙΝ

2 Chronicles 11:5 verse
And Rehoboam dwelt in Jerusalem, and built cities for defence in Judah.

וישׁב רחבעם בירושׁלם ויבן ערים למצור ביהודה

1 Kings 2:36 verse
And the king sent and called for Shimei, and said unto him, Build thee an house in Jerusalem, and dwell there, and go not forth thence any whither.

וישׁלח המלך ויקרא לשׁמעי ויאמר לו בנה־לך בית בירושׁלם וישׁבת שׁם ולא־תצא משׁם אנה ואנה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting