Search:κατοικει -> ΚΑΤΟΙΚΕΙ

κατοικει


κ α τ ο ι κ ε ι hex:#954;#945;#964;#959;#953;#954;#949;#953;
Search Google:κατοικει

Zero אפסMatthew 6:19 verse
Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt , and where thieves break through and steal :

ΜΗ ΨΗΣΑΥΡΙΖΕΤΕ ΥΜΙΝ ΨΗΣΑΥΡΟΥς ΕΠΙ ΤΗς ΓΗς ΟΠΟΥ ΣΗς ΚΑΙ ΒΡΩΣΙς ΑΦΑΝΙΖΕΙ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΚΛΕΠΤΑΙ ΔΙΟΡΥΣΣΟΥΣΙΝ ΚΑΙ ΚΛΕΠΤΟΥΣΙΝ

Exodus 9:21 verse
And he that regarded not the word of the LORD left his servants and his cattle in the field.

ואשׁר לא־שׂם לבו אל־דבר יהוה ויעזב את־עבדיו ואת־מקנהו בשׂדה

Matthew 25:3 verse
They that were foolish took their lamps, and took no oil with them :

ΑΙ ΓΑΡ ΜΩΡΑΙ ΛΑΒΟΥΣΑΙ ΤΑς ΛΑΜΠΑΔΑς ΑΥΤΩΝ ΟΥΚ ΕΛΑΒΟΝ ΜΕΨ ΕΑΥΤΩΝ ΕΛΑΙΟΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting