Search:κοσμέω -> ΚΟΣΜΈΩ

κοσμέω


κ ο σ μ έ ω hex:#954;#959;#963;#956;#941;#969;
Search Google:κοσμέω

Zero אפסJude 1:25 verse
To the only wise God our Saviour, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever . Amen.

ΜΟΝΩ ΨΕΩ ΣΩΤΗΡΙ ΗΜΩΝ ΔΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΩΣΥΝΗ ΚΡΑΤΟς ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΡΟ ΠΑΝΤΟς ΤΟΥ ΑΙΩΝΟς ΚΑΙ ΝΥΝ ΚΑΙ ΕΙς ΠΑΝΤΑς ΤΟΥς ΑΙΩΝΑς ΑΜΗΝ

Matthew 20:5 verse
Again he went out about the sixth and ninth hour, and did likewise.

ΟΙ ΔΕ ΑΠΗΛΨΟΝ ΠΑΛΙΝ ΔΕ ΕΞΕΛΨΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚΤΗΝ ΚΑΙ ΕΝΑΤΗΝ ΩΡΑΝ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΩΣΑΥΤΩς

Job 2:4 verse
And Satan answered the LORD, and said , Skin for skin, yea, all that a man hath will he give for his life.

ויען השׂטן את־יהוה ויאמר עור בעד־עור וכל אשׁר לאישׁ יתן בעד נפשׁו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting