Search:κυματα -> ΚΥΜΑΤΑ

κυματα


κ υ μ α τ α hex:#954;#965;#956;#945;#964;#945;
Search Google:κυματα

Zero אפסGenesis 5:8 verse
And all the days of Seth were nine hundred and twelve years : and he died .

ויהיו כל־ימי־שׁת שׁתים עשׂרה שׁנה ותשׁע מאות שׁנה וימת

Job 31:30 verse
Neither have I suffered my mouth to sin by wishing a curse to his soul.

ולא־נתתי לחטא חכי לשׁאל באלה נפשׁו

Luke 21:21 verse
Then let them which are in Judaea flee to the mountains ; and let them which are in the midst of it depart out ; and let not them that are in the countries enter thereinto .

ΤΟΤΕ ΟΙ ΕΝ ΤΗ ΙΟΥΔΑΙΑ ΦΕΥΓΕΤΩΣΑΝ ΕΙς ΤΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗς ΕΚΧΩΡΕΙΤΩΣΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝ ΤΑΙς ΧΩΡΑΙς ΜΗ ΕΙΣΕΡΧΕΣΨΩΣΑΝ ΕΙς ΑΥΤΗΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting