Search:κυριον -> ΚΥΡΙΟΝ

κυριον


κ υ ρ ι ο ν hex:#954;#965;#961;#953;#959;#957;
Search Google:κυριον

Zero אפסGenesis 32:28 verse
And he said , Thy name shall be called no more Jacob, but Israel : for as a prince hast thou power with God and with men, and hast prevailed .

ויאמר לא יעקב יאמר עוד שׁמך כי אמ־ישׂראל כי־שׂרית עמ־אלהים ועמ־אנשׁים ותוכל

Jeremiah 27:9 verse
Therefore hearken not ye to your prophets, nor to your diviners , nor to your dreamers, nor to your enchanters , nor to your sorcerers, which speak unto you, saying , Ye shall not serve the king of Babylon :

ואתם אל־תשׁמעו אל־נביאיכם ואל־קסמיכם ואל חלמתיכם ואל־ענניכם ואל־כשׁפיכם אשׁר־הם אמרים אליכם לאמר לא תעבדו את־מלך בבל

Matthew 24:51 verse
And shall cut him asunder , and appoint him his portion with the hypocrites : there shall be weeping and gnashing of teeth.

ΚΑΙ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΕΙ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΡΟς ΑΥΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΡΙΤΩΝ ΨΗΣΕΙ ΕΚΕΙ ΕΣΤΑΙ Ο ΚΛΑΥΨΜΟς ΚΑΙ Ο ΒΡΥΓΜΟς ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΩΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting