Search:καϊνάν -> ΚΑΪΝΆΝ

καϊνάν


κ α ϊ ν ά ν hex:#954;#945;#970;#957;#940;#957;
Search Google:καϊνάν

Zero אפסAmos 2:4 verse
Thus saith the LORD ; For three transgressions of Judah, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they have despised the law of the LORD, and have not kept his commandments, and their lies caused them to err , after the which their fathers have walked :

כה אמר יהוה על־שׁלשׁה פשׁעי יהודה ועל־ארבעה לא אשׁיבנו על־מאסם את־תורת יהוה וחקיו לא שׁמרו ויתעום כזביהם אשׁר־הלכו אבותם אחריהם

1 Kings 16:7 verse
And also by the hand of the prophet Jehu the son of Hanani came the word of the LORD against Baasha, and against his house, even for all the evil that he did in the sight of the LORD, in provoking him to anger with the work of his hands, in being like the house of Jeroboam ; and because he killed him.

וגם ביד־יהוא בנ־חנני הנביא דבר־יהוה היה אל־בעשׁא ואל־ביתו ועל כל־הרעה אשׁר־עשׂה בעיני יהוה להכעיסו במעשׂה ידיו להיות כבית ירבעם ועל אשׁר־הכה אתו

Leviticus 26:6 verse
And I will give peace in the land, and ye shall lie down , and none shall make you afraid : and I will rid evil beasts out of the land, neither shall the sword go through your land.

ונתתי שׁלום בארץ ושׁכבתם ואין מחריד והשׁבתי חיה רעה מנ־הארץ וחרב לא־תעבר בארצכם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting