Search:καϊνάν -> ΚΑΪΝΆΝ

καϊνάν


κ α ϊ ν ά ν hex:#954;#945;#970;#957;#940;#957;
Search Google:καϊνάν

Zero אפס2 Corinthians 11:32 verse
In Damascus the governor under Aretas the king kept the city of the Damascenes with a garrison , desirous to apprehend me :

ΕΝ ΔΑΜΑΣΚΩ Ο ΕΨΝΑΡΧΗς ΑΡΕΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩς ΕΦΡΟΥΡΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΔΑΜΑΣΚΗΝΩΝ ΠΙΑΣΑΙ ΜΕ

Job 6:19 verse
The troops of Tema looked , the companies of Sheba waited for them.

הביטו ארחות תמא הליכת שׁבא קוו־למו

Genesis 40:20 verse
And it came to pass the third day, which was Pharaoh's birthday , that he made a feast unto all his servants : and he lifted up the head of the chief butler and of the chief baker among his servants.

ויהי ביום השׁלישׁי יום הלדת את־פרעה ויעשׂ משׁתה לכל־עבדיו וישׂא את־ראשׁ שׂר המשׁקים ואת־ראשׁ שׂר האפים בתוך עבדיו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting