Search:λεγει -> ΛΕΓΕΙ

λεγει


λ ε γ ε ι hex:#955;#949;#947;#949;#953;
Search Google:λεγει

Zero אפסExodus 35:23 verse
And every man, with whom was found blue, and purple, and scarlet , and fine linen, and goats ' hair, and red skins of rams, and badgers ' skins, brought them.

וכל־אישׁ אשׁר־נמצא אתו תכלת וארגמן ותולעת שׁני ושׁשׁ ועזים וערת אילם מאדמים וערת תחשׁים הביאו

Revelation 14:3 verse
And they sung as it were a new song before the throne, and before the four beasts, and the elders : and no man could learn that song but the hundred and forty and four thousand, which were redeemed from the earth.

ΚΑΙ ΑΔΟΥΣΙΝ Ως ΩΔΗΝ ΚΑΙΝΗΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΨΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΟΥΔΕΙς ΕΔΥΝΑΤΟ ΜΑΨΕΙΝ ΤΗΝ ΩΔΗΝ ΕΙ ΜΗ ΑΙ ΕΚΑΤΟΝ ΤΕΣΣΕΡΑΚΟΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΕς ΧΙΛΙΑΔΕς ΟΙ ΗΓΟΡΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗς ΓΗς

1 Kings 2:46 verse
So the king commanded Benaiah the son of Jehoiada ; which went out , and fell upon him, that he died . And the kingdom was established in the hand of Solomon.

ויצו המלך את־בניהו בנ־יהוידע ויצא ויפגע־בו וימת והממלכה נכונה ביד־שׁלמה

footer