Search:λιψον -> ΛΙΨΟΝ

λιψον


λ ι ψ ο ν hex:#955;#953;#968;#959;#957;
Search Google:λιψον

Zero אפסJudges 12:6 verse
Then said they unto him, Say now Shibboleth : and he said Sibboleth : for he could not frame to pronounce it right . Then they took him, and slew him at the passages of Jordan : and there fell at that time of the Ephraimites forty and two thousand.

ויאמרו לו אמר־נא שׁבלת ויאמר סבלת ולא יכין לדבר כן ויאחזו אותו וישׁחטוהו אל־מעברות הירדן ויפל בעת ההיא מאפרים ארבעים ושׁנים אלף

Judges 7:8 verse
So the people took victuals in their hand, and their trumpets : and he sent all the rest of Israel every man unto his tent, and retained those three hundred men : and the host of Midian was beneath him in the valley.

ויקחו את־צדה העם בידם ואת שׁופרתיהם ואת כל־אישׁ ישׂראל שׁלח אישׁ לאהליו ובשׁלשׁ־מאות האישׁ החזיק ומחנה מדין היה לו מתחת בעמק

2 Thessalonians 3:18 verse
The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.

Η ΧΑΡΙς ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΥΜΩΝ

footer