Search:λυετε -> ΛΥΕΤΕ

λυετε


λ υ ε τ ε hex:#955;#965;#949;#964;#949;
Search Google:λυετε

Zero אפס1 Samuel 10:15 verse
And Saul's uncle said , Tell me, I pray thee, what Samuel said unto you.

ויאמר דוד שׁאול הגידה־נא לי מה־אמר לכם שׁמואל

Leviticus 6:30 verse
And no sin offering, whereof any of the blood is brought into the tabernacle of the congregation to reconcile withal in the holy place, shall be eaten : it shall be burnt in the fire.

וכל־חטאת אשׁר יובא מדמה אל־אהל מועד לכפר בקדשׁ לא תאכל באשׁ תשׂרף

Luke 2:29 verse
Lord, now lettest thou thy servant depart in peace, according to thy word :

ΝΥΝ ΑΠΟΛΥΕΙς ΤΟΝ ΔΟΥΛΟΝ ΣΟΥ ΔΕΣΠΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΡΗΜΑ ΣΟΥ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting