Search:μάκελλον -> ΜΆΚΕΛΛΟΝ

μάκελλον


μ ά κ ε λ λ ο ν hex:#956;#940;#954;#949;#955;#955;#959;#957;
Search Google:μάκελλον

Ezekiel 15:5 verse
Behold, when it was whole, it was meet for no work : how much less shall it be meet yet for any work, when the fire hath devoured it, and it is burned ?

הנה בהיותו תמים לא יעשׂה למלאכה אף כי־אשׁ אכלתהו ויחר ונעשׂה עוד למלאכה

Luke 12:33 verse
Sell that ye have , and give alms ; provide yourselves bags which wax not old , a treasure in the heavens that faileth not, where no thief approacheth , neither moth corrupteth .

ΠΩΛΗΣΑΤΕ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΔΟΤΕ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΝ ΠΟΙΗΣΑΤΕ ΕΑΥΤΟΙς ΒΑΛΛΑΝΤΙΑ ΜΗ ΠΑΛΑΙΟΥΜΕΝΑ ΨΗΣΑΥΡΟΝ ΑΝΕΚΛΕΙΠΤΟΝ ΕΝ ΤΟΙς ΟΥΡΑΝΟΙς ΟΠΟΥ ΚΛΕΠΤΗς ΟΥΚ ΕΓΓΙΖΕΙ ΟΥΔΕ ΣΗς ΔΙΑΦΨΕΙΡΕΙ

Proverbs 2:22 verse
But the wicked shall be cut off from the earth, and the transgressors shall be rooted out of it.

ורשׁעים מארץ יכרתו ובוגדים יסחו ממנה

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting