Search:ο -> Ο

ο


ο hex:#959;
Search Google:ο

Zero אפס1 Kings 10:10 verse
And she gave the king an hundred and twenty talents of gold, and of spices very great store , and precious stones : there came no more such abundance of spices as these which the queen of Sheba gave to king Solomon.

ותתן למלך מאה ועשׂרים ככר זהב ובשׂמים הרבה מאד ואבן יקרה לא־בא כבשׂם ההוא עוד לרב אשׁר־נתנה מלכת־שׁבא למלך שׁלמה

Psalms 25:4 verse
Shew me thy ways, O LORD ; teach me thy paths.

דרכיך יהוה הודיעני ארחותיך למדני

Genesis 45:5 verse
Now therefore be not grieved , nor angry with yourselves, that ye sold me hither: for God did send me before you to preserve life.

ועתה אל־תעצבו ואל־יחר בעיניכם כי־מכרתם אתי הנה כי למחיה שׁלחני אלהים לפניכם

footer