Search:ο -> Ο

ο


ο hex:#959;
Search Google:ο

Zero אפס1 Samuel 9:24 verse
And the cook took up the shoulder, and that which was upon it, and set it before Saul. And Samuel said , Behold that which is left ! set it before thee, and eat : for unto this time hath it been kept for thee since I said , I have invited the people. So Saul did eat with Samuel that day.

וירם הטבח את־השׁוק והעליה וישׂם לפני שׁאול ויאמר הנה הנשׁאר שׂימ־לפניך אכל כי למועד שׁמור־לך לאמר העם קראתי ויאכל שׁאול עמ־שׁמואל ביום ההוא

Job 11:6 verse
And that he would shew thee the secrets of wisdom, that they are double to that which is ! Know therefore that God exacteth of thee less than thine iniquity deserveth.

ויגד־לך תעלמות חכמה כי־כפלים לתושׁיה ודע כי־ישׁה לך אלוה מעונך

Psalms 32:4 verse
For day and night thy hand was heavy upon me: my moisture is turned into the drought of summer. Selah.

כי יומם ולילה תכבד עלי ידך נהפך לשׁדי בחרבני קיץ סלה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting