Search:ο -> Ο

ο


ο hex:#959;
Search Google:ο

Zero אפסLuke 1:9 verse
According to the custom of the priest's office, his lot was to burn incense when he went into the temple of the Lord.

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΨΟς ΤΗς ΙΕΡΑΤΕΙΑς ΕΛΑΧΕΝ ΤΟΥ ΨΥΜΙΑΣΑΙ ΕΙΣΕΛΨΩΝ ΕΙς ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Jeremiah 39:1 verse
In the ninth year of Zedekiah king of Judah, in the tenth month, came Nebuchadrezzar king of Babylon and all his army against Jerusalem, and they besieged it.

בשׁנה התשׁעית לצדקיהו מלכ־יהודה בחדשׁ העשׂרי בא נבוכדראצר מלכ־בבל וכל־חילו אל־ירושׁלם ויצרו עליה

Judges 11:11 verse
Then Jephthah went with the elders of Gilead, and the people made him head and captain over them: and Jephthah uttered all his words before the LORD in Mizpeh.

וילך יפתח עמ־זקני גלעד וישׂימו העם אותו עליהם לראשׁ ולקצין וידבר יפתח את־כל־דבריו לפני יהוה במצפה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting