Search:ο -> Ο

ο


ο hex:#959;
Search Google:ο

Zero אפסNehemiah 10:8 verse
Maaziah, Bilgai, Shemaiah : these were the priests.

מעזיה בלגי שׁמעיה אלה הכהנים

1 Samuel 25:29 verse
Yet a man is risen to pursue thee, and to seek thy soul : but the soul of my lord shall be bound in the bundle of life with the LORD thy God ; and the souls of thine enemies , them shall he sling out , as out of the middle of a sling.

ויקם אדם לרדפך ולבקשׁ את־נפשׁך והיתה נפשׁ אדני צרורה בצרור החיים את יהוה אלהיך ואת נפשׁ איביך יקלענה בתוך כף הקלע

Colossians 1:10 verse
That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God ;

ΠΕΡΙΠΑΤΗΣΑΙ ΑΞΙΩς ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙς ΠΑΣΑΝ ΑΡΕΣΚΕΙΑΝ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΕΡΓΩ ΑΓΑΨΩ ΚΑΡΠΟΦΟΡΟΥΝΤΕς ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΙ ΤΗ ΕΠΙΓΝΩΣΕΙ ΤΟΥ ΨΕΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting