Search:ουδεποτε -> ΟΥΔΕΠΟΤΕ

ουδεποτε


ο υ δ ε π ο τ ε hex:#959;#965;#948;#949;#960;#959;#964;#949;
Search Google:ουδεποτε

Zero אפסActs 5:5 verse
And Ananias hearing these words fell down , and gave up the ghost : and great fear came on all them that heard these things.

ΑΚΟΥΩΝ ΔΕ Ο ΑΝΑΝΙΑς ΤΟΥς ΛΟΓΟΥς ΤΟΥΤΟΥς ΠΕΣΩΝ ΕΞΕΘΥΞΕΝ ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΦΟΒΟς ΜΕΓΑς ΕΠΙ ΠΑΝΤΑς ΤΟΥς ΑΚΟΥΟΝΤΑς

Isaiah 50:2 verse
Wherefore, when I came , was there no man ? when I called , was there none to answer ? Is my hand shortened at all , that it cannot redeem ? or have I no power to deliver ? behold, at my rebuke I dry up the sea, I make the rivers a wilderness : their fish stinketh , because there is no water, and dieth for thirst.

מדוע באתי ואין אישׁ קראתי ואין עונה הקצור קצרה ידי מפדות ואמ־אינ־בי כח להציל הן בגערתי אחריב ים אשׂים נהרות מדבר תבאשׁ דגתם מאין מים ותמת בצמא

1 Samuel 5:1 verse
And the Philistines took the ark of God, and brought it from Ebenezer unto Ashdod.

ופלשׁתים לקחו את ארון האלהים ויבאהו מאבן העזר אשׁדודה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting