Search:παιδια -> ΠΑΙΔΙΑ

παιδια


π α ι δ ι α hex:#960;#945;#953;#948;#953;#945;
Search Google:παιδια

Zero אפס2 Chronicles 10:8 verse
But he forsook the counsel which the old men gave him, and took counsel with the young men that were brought up with him, that stood before him.

ויעזב את־עצת הזקנים אשׁר יעצהו ויועץ את־הילדים אשׁר גדלו אתו העמדים לפניו

Matthew 21:30 verse
And he came to the second, and said likewise. And he answered and said , I go, sir : and went not.

ΠΡΟΣΕΛΨΩΝ ΔΕ ΤΩ ΔΕΥΤΕΡΩ ΕΙΠΕΝ ΩΣΑΥΤΩς Ο ΔΕ ΑΠΟΚΡΙΨΕΙς ΕΙΠΕΝ ΟΥ ΨΕΛΩ ΥΣΤΕΡΟΝ ΜΕΤΑΜΕΛΗΨΕΙς ΑΠΗΛΨΕΝ

Numbers 33:48 verse
And they departed from the mountains of Abarim, and pitched in the plains of Moab by Jordan near Jericho.

ויסעו מהרי העברים ויחנו בערבת מואב על ירדן ירחו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting