Search:παιδια -> ΠΑΙΔΙΑ

παιδια


π α ι δ ι α hex:#960;#945;#953;#948;#953;#945;
Search Google:παιδια

Zero אפס1 Kings 14:22 verse
And Judah did evil in the sight of the LORD, and they provoked him to jealousy with their sins which they had committed , above all that their fathers had done .

ויעשׂ יהודה הרע בעיני יהוה ויקנאו אתו מכל אשׁר עשׂו אבתם בחטאתם אשׁר חטאו

Psalms 8:2 verse
Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies , that thou mightest still the enemy and the avenger .

מפי עוללים וינקים יסדת עז למען צורריך להשׁבית אויב ומתנקם

Luke 3:17 verse
Whose fan is in his hand, and he will throughly purge his floor, and will gather the wheat into his garner ; but the chaff he will burn with fire unquenchable.

ΟΥ ΤΟ ΠΤΥΟΝ ΕΝ ΤΗ ΧΕΙΡΙ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑΚΑΨΑΡΑΙ ΤΗΝ ΑΛΩΝΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΑΓΕΙΝ ΤΟΝ ΣΙΤΟΝ ΕΙς ΤΗΝ ΑΠΟΨΗΚΗΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟ ΔΕ ΑΧΥΡΟΝ ΚΑΤΑΚΑΥΣΕΙ ΠΥΡΙ ΑΣΒΕΣΤΩ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting