Search:πασαν -> ΠΑΣΑΝ

πασαν


π α σ α ν hex:#960;#945;#963;#945;#957;
Search Google:πασαν

Zero אפסJohn 16:9 verse
Of sin, because they believe not on me ;

ΠΕΡΙ ΑΜΑΡΤΙΑς ΜΕΝ ΟΤΙ ΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΣΙΝ ΕΙς ΕΜΕ

2 Kings 4:43 verse
And his servitor said , What, should I set this before an hundred men ? He said again , Give the people, that they may eat : for thus saith the LORD, They shall eat , and shall leave thereof.

ויאמר משׁרתו מה אתן זה לפני מאה אישׁ ויאמר תן לעם ויאכלו כי כה אמר יהוה אכל והותר

Acts 5:8 verse
And Peter answered unto her, Tell me whether ye sold the land for so much ? And she said , Yea, for so much.

ΑΠΕΚΡΙΨΗ ΔΕ ΠΡΟς ΑΥΤΗΝ ΠΕΤΡΟς ΕΙΠΕ ΜΟΙ ΕΙ ΤΟΣΟΥΤΟΥ ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΑΠΕΔΟΣΨΕ Η ΔΕ ΕΙΠΕΝ ΝΑΙ ΤΟΣΟΥΤΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting