Search:πλειον -> ΠΛΕΙΟΝ

πλειον


π λ ε ι ο ν hex:#960;#955;#949;#953;#959;#957;
Search Google:πλειον

Zero אפסPsalms 22:2 verse
O my God, I cry in the daytime, but thou hearest not; and in the night season, and am not silent.

אלהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא־דומיה לי

2 Samuel 10:6 verse
And when the children of Ammon saw that they stank before David, the children of Ammon sent and hired the Syrians of Bethrehob, and the Syrians of Zoba, twenty thousand footmen, and of king Maacah a thousand men, and of Ishtob twelve thousand men.

ויראו בני עמון כי נבאשׁו בדוד וישׁלחו בני־עמון וישׂכרו את־ארם בית־רחוב ואת־ארם צובא עשׂרים אלף רגלי ואת־מלך מעכה אלף אישׁ ואישׁ טוב שׁנימ־עשׂר אלף אישׁ

Ezekiel 48:18 verse
And the residue in length over against the oblation of the holy portion shall be ten thousand eastward, and ten thousand westward : and it shall be over against the oblation of the holy portion; and the increase thereof shall be for food unto them that serve the city.

והנותר בארך לעמת תרומת הקדשׁ עשׂרת אלפים קדימה ועשׂרת אלפים ימה והיה לעמת תרומת הקדשׁ והיתה תבואתה ללחם לעבדי העיר

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting