Search:πλειον -> ΠΛΕΙΟΝ

πλειον


π λ ε ι ο ν hex:#960;#955;#949;#953;#959;#957;
Search Google:πλειον

Zero אפסExodus 24:15 verse
And Moses went up into the mount, and a cloud covered the mount.

ויעל משׁה אל־ההר ויכס הענן את־ההר

Jeremiah 22:4 verse
For if ye do this thing indeed , then shall there enter in by the gates of this house kings sitting upon the throne of David, riding in chariots and on horses, he, and his servants, and his people.

כי אמ־עשׂו תעשׂו את־הדבר הזה ובאו בשׁערי הבית הזה מלכים ישׁבים לדוד על־כסאו רכבים ברכב ובסוסים הוא ועבדו ועמו

Jeremiah 31:34 verse
And they shall teach no more every man his neighbour, and every man his brother, saying , Know the LORD : for they shall all know me, from the least of them unto the greatest of them, saith the LORD : for I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more.

ולא ילמדו עוד אישׁ את־רעהו ואישׁ את־אחיו לאמר דעו את־יהוה כי־כולם ידעו אותי למקטנם ועד־גדולם נאמ־יהוה כי אסלח לעונם ולחטאתם לא אזכר־עוד

footer