Search:πλειον -> ΠΛΕΙΟΝ

πλειον


π λ ε ι ο ν hex:#960;#955;#949;#953;#959;#957;
Search Google:πλειον

Zero אפסJohn 16:2 verse
They shall put you out of the synagogues : yea, the time cometh , that whosoever killeth you will think that he doeth God service.

ΑΠΟΣΥΝΑΓΩΓΟΥς ΠΟΙΗΣΟΥΣΙΝ ΥΜΑς ΑΛΛ ΕΡΧΕΤΑΙ ΩΡΑ ΙΝΑ ΠΑς Ο ΑΠΟΚΤΕΙΝΑς ΥΜΑς ΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΝ ΤΩ ΨΕΩ

Psalms 18:13 verse
The LORD also thundered in the heavens, and the Highest gave his voice ; hail stones and coals of fire.

וירעם בשׁמים יהוה ועליון יתן קלו ברד וגחלי־אשׁ

Habakkuk 3:3 verse
God came from Teman, and the Holy One from mount Paran. Selah. His glory covered the heavens, and the earth was full of his praise.

אלוה מתימן יבוא וקדושׁ מהר־פארן סלה כסה שׁמים הודו ותהלתו מלאה הארץ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting