Search:πληρωμα -> ΠΛΗΡΩΜΑ

πληρωμα


π λ η ρ ω μ α hex:#960;#955;#951;#961;#969;#956;#945;
Search Google:πληρωμα

Zero אפסMark 16:19 verse
So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God.

Ο ΜΕΝ ΟΥΝ ΚΥΡΙΟς ΙΗΣΟΥς ΜΕΤΑ ΤΟ ΛΑΛΗΣΑΙ ΑΥΤΟΙς ΑΝΕΛΗΜΦΨΗ ΕΙς ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΚΑΙ ΕΚΑΨΙΣΕΝ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΤΟΥ ΨΕΟΥ

Isaiah 13:14 verse
And it shall be as the chased roe, and as a sheep that no man taketh up : they shall every man turn to his own people, and flee every one into his own land.

והיה כצבי מדח וכצאן ואין מקבץ אישׁ אל־עמו יפנו ואישׁ אל־ארצו ינוסו

Jeremiah 14:17 verse
Therefore thou shalt say this word unto them; Let mine eyes run down with tears night and day, and let them not cease : for the virgin daughter of my people is broken with a great breach, with a very grievous blow.

ואמרת אליהם את־הדבר הזה תרדנה עיני דמעה לילה ויומם ואל־תדמינה כי שׁבר גדול נשׁברה בתולת בת־עמי מכה נחלה מאד

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting