Search:ποιησαι -> ΠΟΙΗΣΑΙ

ποιησαι


π ο ι η σ α ι hex:#960;#959;#953;#951;#963;#945;#953;
Search Google:ποιησαι

Zero אפס2 Samuel 3:21 verse
And Abner said unto David, I will arise and go , and will gather all Israel unto my lord the king, that they may make a league with thee, and that thou mayest reign over all that thine heart desireth . And David sent Abner away ; and he went in peace.

ויאמר אבנר אל־דוד אקומה ואלכה ואקבצה אל־אדני המלך את־כל־ישׂראל ויכרתו אתך ברית ומלכת בכל אשׁר־תאוה נפשׁך וישׁלח דוד את־אבנר וילך בשׁלום

Ezekiel 20:13 verse
But the house of Israel rebelled against me in the wilderness : they walked not in my statutes, and they despised my judgments, which if a man do , he shall even live in them; and my sabbaths they greatly polluted : then I said , I would pour out my fury upon them in the wilderness, to consume them.

וימרו־בי בית־ישׂראל במדבר בחקותי לא־הלכו ואת־משׁפטי מאסו אשׁר יעשׂה אתם האדם וחי בהם ואת־שׁבתתי חללו מאד ואמר לשׁפך חמתי עליהם במדבר לכלותם

2 Chronicles 29:17 verse
Now they began on the first day of the first month to sanctify , and on the eighth day of the month came they to the porch of the LORD : so they sanctified the house of the LORD in eight days ; and in the sixteenth day of the first month they made an end .

ויחלו באחד לחדשׁ הראשׁון לקדשׁ וביום שׁמונה לחדשׁ באו לאולם יהוה ויקדשׁו את־בית־יהוה לימים שׁמונה וביום שׁשׁה עשׂר לחדשׁ הראשׁון כלו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting