Search:πονηρα -> ΠΟΝΗΡΑ

πονηρα


π ο ν η ρ α hex:#960;#959;#957;#951;#961;#945;
Search Google:πονηρα

Zero אפסLuke 22:12 verse
And he shall shew you a large upper room furnished : there make ready .

ΚΑΚΕΙΝΟς ΥΜΙΝ ΔΕΙΞΕΙ ΑΝΑΓΑΙΟΝ ΜΕΓΑ ΕΣΤΡΩΜΕΝΟΝ ΕΚΕΙ ΕΤΟΙΜΑΣΑΤΕ

Judges 6:25 verse
And it came to pass the same night, that the LORD said unto him, Take thy father's young bullock, even the second bullock of seven years old, and throw down the altar of Baal that thy father hath, and cut down the grove that is by it:

ויהי בלילה ההוא ויאמר לו יהוה קח את־פר־השׁור אשׁר לאביך ופר השׁני שׁבע שׁנים והרסת את־מזבח הבעל אשׁר לאביך ואת־האשׁרה אשׁר־עליו תכרת

2 Chronicles 11:16 verse
And after them out of all the tribes of Israel such as set their hearts to seek the LORD God of Israel came to Jerusalem, to sacrifice unto the LORD God of their fathers.

ואחריהם מכל שׁבטי ישׂראל הנתנים את־לבבם לבקשׁ את־יהוה אלהי ישׂראל באו ירושׁלם לזבוח ליהוה אלהי אבותיהם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting