Search:προερέω -> ΠΡΟΕΡΈΩ

προερέω


π ρ ο ε ρ έ ω hex:#960;#961;#959;#949;#961;#941;#969;
Search Google:προερέω

Zero אפסLeviticus 21:23 verse
Only he shall not go in unto the vail, nor come nigh unto the altar, because he hath a blemish ; that he profane not my sanctuaries : for I the LORD do sanctify them.

אך אל־הפרכת לא יבא ואל־המזבח לא יגשׁ כי־מום בו ולא יחלל את־מקדשׁי כי אני יהוה מקדשׁם

2 Samuel 19:3 verse
And the people gat them by stealth that day into the city, as people being ashamed steal away when they flee in battle.

ויתגנב העם ביום ההוא לבוא העיר כאשׁר יתגנב העם הנכלמים בנוסם במלחמה

Acts 16:11 verse
Therefore loosing from Troas, we came with a straight course to Samothracia, and the next day to Neapolis ;

ΑΝΑΧΨΕΝΤΕς ΟΥΝ ΑΠΟ ΤΡΩΑΔΟς ΕΥΨΥΔΡΟΜΗΣΑΜΕΝ ΕΙς ΣΑΜΟΨΡΑΚΗΝ ΤΗ ΔΕ ΕΠΙΟΥΣΗ ΕΙς ΝΕΑΝ ΠΟΛΙΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting