Search:σ -> Σ

σ


σ hex:#963;
Search Google:σ

Zero אפס2 Chronicles 7:14 verse
If my people, which are called by my name, shall humble themselves, and pray , and seek my face, and turn from their wicked ways ; then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land.

ויכנעו עמי אשׁר נקרא־שׁמי עליהם ויתפללו ויבקשׁו פני וישׁבו מדרכיהם הרעים ואני אשׁמע מנ־השׁמים ואסלח לחטאתם וארפא את־ארצם

Psalms 102:3 verse
For my days are consumed like smoke, and my bones are burned as an hearth.

כי־כלו בעשׁן ימי ועצמותי כמו־קד נחרו

Revelation 1:10 verse
I was in the Spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice, as of a trumpet,

ΕΓΕΝΟΜΗΝ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΕΝ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΗΚΟΥΣΑ ΟΠΙΣΩ ΜΟΥ ΦΩΝΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ Ως ΣΑΛΠΙΓΓΟς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting