Search:σ -> Σ

σ


σ hex:#963;
Search Google:σ

Zero אפסMatthew 22:35 verse
Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him, and saying ,

ΚΑΙ ΕΠΗΡΩΤΗΣΕΝ ΕΙς ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΝΟΜΙΚΟς ΠΕΙΡΑΖΩΝ ΑΥΤΟΝ

Isaiah 32:19 verse
When it shall hail , coming down on the forest ; and the city shall be low in a low place.

וברד ברדת היער ובשׁפלה תשׁפל העיר

Leviticus 7:18 verse
And if any of the flesh of the sacrifice of his peace offerings be eaten at all on the third day, it shall not be accepted , neither shall it be imputed unto him that offereth it: it shall be an abomination, and the soul that eateth of it shall bear his iniquity.

ואם האכל יאכל מבשׂר־זבח שׁלמיו ביום השׁלישׁי לא ירצה המקריב אתו לא יחשׁב לו פגול יהיה והנפשׁ האכלת ממנו עונה תשׂא

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting