Search:σ -> Σ

σ


σ hex:#963;
Search Google:σ

Zero אפסNumbers 16:35 verse
And there came out a fire from the LORD, and consumed the two hundred and fifty men that offered incense.

ואשׁ יצאה מאת יהוה ותאכל את החמשׁים ומאתים אישׁ מקריבי הקטרת

Genesis 34:23 verse
Shall not their cattle and their substance and every beast of theirs be ours? only let us consent unto them, and they will dwell with us.

מקנהם וקנינם וכל־בהמתם הלוא לנו הם אך נאותה להם וישׁבו אתנו

Romans 7:24 verse
O wretched man that I am ! who shall deliver me from the body of this death ?

ΤΑΛΑΙΠΩΡΟς ΕΓΩ ΑΝΨΡΩΠΟς ΤΙς ΜΕ ΡΥΣΕΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟς ΤΟΥ ΨΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥΤΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting