Search:σάββατον -> ΣΆΒΒΑΤΟΝ

σάββατον


σ ά β β α τ ο ν hex:#963;#940;#946;#946;#945;#964;#959;#957;
Search Google:σάββατον

Zero אפסJoshua 22:6 verse
So Joshua blessed them, and sent them away : and they went unto their tents.

ויברכם יהושׁע וישׁלחם וילכו אל־אהליהם

Acts 4:22 verse
For the man was above forty years old, on whom this miracle of healing was shewed .

ΕΤΩΝ ΓΑΡ ΗΝ ΠΛΕΙΟΝΩΝ ΤΕΣΣΕΡΑΚΟΝΤΑ Ο ΑΝΨΡΩΠΟς ΕΦ ΟΝ ΓΕΓΟΝΕΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟΝ ΤΟΥΤΟ ΤΗς ΙΑΣΕΩς

Ezra 2:52 verse
The children of Bazluth, the children of Mehida, the children of Harsha,

בני־בצלות בני־מחידא בני חרשׁא

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting