Search:σάββατον -> ΣΆΒΒΑΤΟΝ

σάββατον


σ ά β β α τ ο ν hex:#963;#940;#946;#946;#945;#964;#959;#957;
Search Google:σάββατον

Zero אפסJames 2:11 verse
For he that said , Do not commit adultery , said also, Do not kill . Now if thou commit no adultery , yet if thou kill , thou art become a transgressor of the law.

Ο ΓΑΡ ΕΙΠΩΝ ΜΗ ΜΟΙΧΕΥΣΗς ΕΙΠΕΝ ΚΑΙ ΜΗ ΦΟΝΕΥΣΗς ΕΙ ΔΕ ΟΥ ΜΟΙΧΕΥΕΙς ΦΟΝΕΥΕΙς ΔΕ ΓΕΓΟΝΑς ΠΑΡΑΒΑΤΗς ΝΟΜΟΥ

Psalms 107:35 verse
He turneth the wilderness into a standing water, and dry ground into watersprings .

ישׂם מדבר לאגמ־מים וארץ ציה למצאי מים

Luke 22:23 verse
And they began to enquire among themselves, which of them it was that should do this thing.

ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΗΡΞΑΝΤΟ ΣΥΖΗΤΕΙΝ ΠΡΟς ΕΑΥΤΟΥς ΤΟ ΤΙς ΑΡΑ ΕΙΗ ΕΞ ΑΥΤΩΝ Ο ΤΟΥΤΟ ΜΕΛΛΩΝ ΠΡΑΣΣΕΙΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting