Search:σάββατον -> ΣΆΒΒΑΤΟΝ

σάββατον


σ ά β β α τ ο ν hex:#963;#940;#946;#946;#945;#964;#959;#957;
Search Google:σάββατον

Zero אפסNehemiah 8:6 verse
And Ezra blessed the LORD, the great God. And all the people answered , Amen, Amen, with lifting up their hands : and they bowed their heads, and worshipped the LORD with their faces to the ground.

ויברך עזרא את־יהוה האלהים הגדול ויענו כל־העם אמן אמן במעל ידיהם ויקדו וישׁתחו ליהוה אפים ארצה

Luke 21:21 verse
Then let them which are in Judaea flee to the mountains ; and let them which are in the midst of it depart out ; and let not them that are in the countries enter thereinto .

ΤΟΤΕ ΟΙ ΕΝ ΤΗ ΙΟΥΔΑΙΑ ΦΕΥΓΕΤΩΣΑΝ ΕΙς ΤΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗς ΕΚΧΩΡΕΙΤΩΣΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝ ΤΑΙς ΧΩΡΑΙς ΜΗ ΕΙΣΕΡΧΕΣΨΩΣΑΝ ΕΙς ΑΥΤΗΝ

Ezekiel 22:24 verse
Son of man, say unto her, Thou art the land that is not cleansed , nor rained upon in the day of indignation.

בנ־אדם אמר־לה את ארץ לא מטהרה היא לא גשׁמה ביום זעם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting