Search:σήμερον -> ΣΉΜΕΡΟΝ

σήμερον


σ ή μ ε ρ ο ν hex:#963;#942;#956;#949;#961;#959;#957;
Search Google:σήμερον

Zero אפסPsalms 78:62 verse
He gave his people over also unto the sword ; and was wroth with his inheritance.

ויסגר לחרב עמו ובנחלתו התעבר

Galatians 5:21 verse
Tell me, ye that desire to be under the law, do ye not hear the law

ΚΑΤΗΡΓΗΨΗΤΕ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙΤΙΝΕς ΕΝ ΝΟΜΩ ΔΙΚΑΙΟΥΣΨΕ ΤΗς ΧΑΡΙΤΟς ΕΞΕΠΕΣΑΤΕ

Psalms 109:22 verse
For I am poor and needy, and my heart is wounded within me.

כי־עני ואביון אנכי ולבי חלל בקרבי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting