Search:τίτοσ -> ΤΊΤΟΣ

τίτοσ


τ ί τ ο σ hex:#964;#943;#964;#959;#963;
Search Google:τίτοσ

Zero אפסPsalms 50:15 verse
And call upon me in the day of trouble : I will deliver thee, and thou shalt glorify me.

וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני

Philippians 1:28 verse
And in nothing terrified by your adversaries : which is to them an evident token of perdition, but to you of salvation, and that of God.

ΚΑΙ ΜΗ ΠΤΥΡΟΜΕΝΟΙ ΕΝ ΜΗΔΕΝΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΗΤΙς ΕΣΤΙΝ ΑΥΤΟΙς ΕΝΔΕΙΞΙς ΑΠΩΛΕΙΑς ΥΜΩΝ ΔΕ ΣΩΤΗΡΙΑς ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΑΠΟ ΨΕΟΥ

Deuteronomy 21:1 verse
If one be found slain in the land which the LORD thy God giveth thee to possess it, lying in the field, and it be not known who hath slain him:

כי־ימצא חלל באדמה אשׁר יהוה אלהיך נתן לך לרשׁתה נפל בשׂדה לא נודע מי הכהו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting