Search:τίτοσ -> ΤΊΤΟΣ

τίτοσ


τ ί τ ο σ hex:#964;#943;#964;#959;#963;
Search Google:τίτοσ

Zero אפס2 Chronicles 5:8 verse
For the cherubims spread forth their wings over the place of the ark, and the cherubims covered the ark and the staves thereof above.

ויהיו הכרובים פרשׂים כנפים על־מקום הארון ויכסו הכרובים על־הארון ועל־בדיו מלמעלה

Esther 1:20 verse
And when the king's decree which he shall make shall be published throughout all his empire, all the wives shall give to their husbands honour, both to great and small.

ונשׁמע פתגם המלך אשׁר־יעשׂה בכל־מלכותו כי רבה היא וכל־הנשׁים יתנו יקר לבעליהן למגדול ועד־קטן

Luke 5:28 verse
And he left all, rose up , and followed him.

ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΙΠΩΝ ΠΑΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑς ΗΚΟΛΟΥΨΕΙ ΑΥΤΩ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting