Search:τινων -> ΤΙΝΩΝ

τινων


τ ι ν ω ν hex:#964;#953;#957;#969;#957;
Search Google:τινων

Zero אפסJoshua 10:13 verse
And the sun stood still , and the moon stayed , until the people had avenged themselves upon their enemies . Is not this written in the book of Jasher ? So the sun stood still in the midst of heaven, and hasted not to go down about a whole day.

וידם השׁמשׁ וירח עמד עד־יקם גוי איביו הלא־היא כתובה על־ספר הישׁר ויעמד השׁמשׁ בחצי השׁמים ולא־אץ לבוא כיום תמים

Mark 11:22 verse
And Jesus answering saith unto them, Have faith in God.

ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΨΕΙς Ο ΙΗΣΟΥς ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΙς ΕΧΕΤΕ ΠΙΣΤΙΝ ΨΕΟΥ

Luke 2:26 verse
And it was revealed unto him by the Holy Ghost, that he should not see death, before he had seen the Lord's Christ.

ΚΑΙ ΗΝ ΑΥΤΩ ΚΕΧΡΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟς ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗ ΙΔΕΙΝ ΨΑΝΑΤΟΝ ΠΡΙΝ Η ΑΝ ΙΔΗ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting