Search:τοπον -> ΤΟΠΟΝ

τοπον


τ ο π ο ν hex:#964;#959;#960;#959;#957;
Search Google:τοπον

Zero אפס2 Corinthians 4:4 verse
In whom the god of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them.

ΕΝ ΟΙς Ο ΨΕΟς ΤΟΥ ΑΙΩΝΟς ΤΟΥΤΟΥ ΕΤΥΦΛΩΣΕΝ ΤΑ ΝΟΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΙΣΤΩΝ ΕΙς ΤΟ ΜΗ ΑΥΓΑΣΑΙ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΗς ΔΟΞΗς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ος ΕΣΤΙΝ ΕΙΚΩΝ ΤΟΥ ΨΕΟΥ

Job 22:29 verse
When men are cast down , then thou shalt say , There is lifting up ; and he shall save the humble person.

כי־השׁפילו ותאמר גוה ושׁח עינים יושׁע

Matthew 22:1 verse
And Jesus answered and spake unto them again by parables, and said ,

ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΨΕΙς Ο ΙΗΣΟΥς ΠΑΛΙΝ ΕΙΠΕΝ ΕΝ ΠΑΡΑΒΟΛΑΙς ΑΥΤΟΙς ΛΕΓΩΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting