Search:τοῦτο -> ΤΟῦΤΟ

τοῦτο


τ ο ῦ τ ο hex:#964;#959;#8166;#964;#959;
Search Google:τοῦτο

Zero אפסRevelation 19:4 verse
And the four and twenty elders and the four beasts fell down and worshipped God that sat on the throne, saying , Amen ; Alleluia.

ΚΑΙ ΕΠΕΣΑΝ ΟΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ ΟΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΕς ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΚΥΝΗΣΑΝ ΤΩ ΨΕΩ ΤΩ ΚΑΨΗΜΕΝΩ ΕΠΙ ΤΩ ΨΡΟΝΩ ΛΕΓΟΝΤΕς ΑΜΗΝ ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ

Deuteronomy 1:15 verse
So I took the chief of your tribes, wise men, and known , and made them heads over you, captains over thousands, and captains over hundreds, and captains over fifties, and captains over tens, and officers among your tribes.

ואקח את־ראשׁי שׁבטיכם אנשׁים חכמים וידעים ואתן אתם ראשׁים עליכם שׂרי אלפים ושׂרי מאות ושׂרי חמשׁים ושׂרי עשׂרת ושׁטרים לשׁבטיכם

Amos 5:15 verse
Hate the evil, and love the good, and establish judgment in the gate : it may be that the LORD God of hosts will be gracious unto the remnant of Joseph.

שׂנאו־רע ואהבו טוב והציגו בשׁער משׁפט אולי יחנן יהוה אלהי־צבאות שׁארית יוסף
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting