Search:υπνου -> ΥΠΝΟΥ

υπνου


υ π ν ο υ hex:#965;#960;#957;#959;#965;
Search Google:υπνου

Zero אפסLuke 1:44 verse
For, lo , as soon as the voice of thy salutation sounded in mine ears, the babe leaped in my womb for joy.

ΙΔΟΥ ΓΑΡ Ως ΕΓΕΝΕΤΟ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΣΠΑΣΜΟΥ ΣΟΥ ΕΙς ΤΑ ΩΤΑ ΜΟΥ ΕΣΚΙΡΤΗΣΕΝ ΕΝ ΑΓΑΛΛΙΑΣΕΙ ΤΟ ΒΡΕΦΟς ΕΝ ΤΗ ΚΟΙΛΙΑ ΜΟΥ

1 Samuel 14:30 verse
How much more, if haply the people had eaten freely to day of the spoil of their enemies which they found ? for had there not been now a much greater slaughter among the Philistines ?

אף כי לוא אכל אכל היום העם משׁלל איביו אשׁר מצא כי עתה לא־רבתה מכה בפלשׁתים

Revelation 4:3 verse
And he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone : and there was a rainbow round about the throne, in sight like unto an emerald.

ΚΑΙ Ο ΚΑΨΗΜΕΝΟς ΟΜΟΙΟς ΟΡΑΣΕΙ ΛΙΨΩ ΙΑΣΠΙΔΙ ΚΑΙ ΣΑΡΔΙΩ ΚΑΙ ΙΡΙς ΚΥΚΛΟΨΕΝ ΤΟΥ ΨΡΟΝΟΥ ΟΜΟΙΟς ΟΡΑΣΕΙ ΣΜΑΡΑΓΔΙΝΩ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting