Search:φανερα -> ΦΑΝΕΡΑ

φανερα


φ α ν ε ρ α hex:#966;#945;#957;#949;#961;#945;
Search Google:φανερα

Zero אפס2 Samuel 1:6 verse
And the young man that told him said , As I happened by chance upon mount Gilboa, behold, Saul leaned upon his spear ; and, lo, the chariots and horsemen followed hard after him.

ויאמר הנער המגיד לו נקרא נקריתי בהר הגלבע והנה שׁאול נשׁען על־חניתו והנה הרכב ובעלי הפרשׁים הדבקהו

2 Kings 17:31 verse
And the Avites made Nibhaz and Tartak, and the Sepharvites burnt their children in fire to Adrammelech and Anammelech, the gods of Sepharvaim.

והעוים עשׂו נבחז ואת־תרתק והספרוים שׂרפים את־בניהם באשׁ לאדרמלך וענמלך אלה ספרים

Matthew 26:61 verse
And said , This fellow said , I am able to destroy the temple of God, and to build it in three days.

ΥΣΤΕΡΟΝ ΔΕ ΠΡΟΣΕΛΨΟΝΤΕς ΔΥΟ ΕΙΠΑΝ ΟΥΤΟς ΕΦΗ ΔΥΝΑΜΑΙ ΚΑΤΑΛΥΣΑΙ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΡΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΑΙ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting