Search:χαριν -> ΧΑΡΙΝ

χαριν


χ α ρ ι ν hex:#967;#945;#961;#953;#957;
Search Google:χαριν

Zero אפס1 Samuel 14:4 verse
And between the passages, by which Jonathan sought to go over unto the Philistines ' garrison, there was a sharp rock on the one side, and a sharp rock on the other side : and the name of the one was Bozez, and the name of the other Seneh.

ובין המעברות אשׁר בקשׁ יונתן לעבר על־מצב פלשׁתים שׁנ־הסלע מהעבר מזה ושׁנ־הסלע מהעבר מזה ושׁם האחד בוצץ ושׁם האחד סנה

Job 29:19 verse
My root was spread out by the waters, and the dew lay all night upon my branch.

שׁרשׁי פתוח אלי־מים וטל ילין בקצירי

2 Chronicles 21:17 verse
And they came up into Judah, and brake into it, and carried away all the substance that was found in the king's house, and his sons also, and his wives ; so that there was never a son left him, save Jehoahaz, the youngest of his sons.

ויעלו ביהודה ויבקעוה וישׁבו את כל־הרכושׁ הנמצא לבית־המלך וגמ־בניו ונשׁיו ולא נשׁאר־לו בן כי אמ־יהואחז קטן בניו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting