Search:χαριν -> ΧΑΡΙΝ

χαριν


χ α ρ ι ν hex:#967;#945;#961;#953;#957;
Search Google:χαριν

Zero אפס1 Chronicles 27:27 verse
And over the vineyards was Shimei the Ramathite : over the increase of the vineyards for the wine cellars was Zabdi the Shiphmite :

ועל־הכרמים שׁמעי הרמתי ועל שׁבכרמים לאצרות היין זבדי השׁפמי

Titus 3:14 verse
And let ours also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful.

ΜΑΝΨΑΝΕΤΩΣΑΝ ΔΕ ΚΑΙ ΟΙ ΗΜΕΤΕΡΟΙ ΚΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΣΨΑΙ ΕΙς ΤΑς ΑΝΑΓΚΑΙΑς ΧΡΕΙΑς ΙΝΑ ΜΗ ΩΣΙΝ ΑΚΑΡΠΟΙ

Ezekiel 42:8 verse
For the length of the chambers that were in the utter court was fifty cubits : and, lo, before the temple were an hundred cubits.

כי־ארך הלשׁכות אשׁר לחצר החצונה חמשׁים אמה והנה על־פני ההיכל מאה אמה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting