Search:ψανατω -> ΨΑΝΑΤΩ

ψανατω


ψ α ν α τ ω hex:#968;#945;#957;#945;#964;#969;
Search Google:ψανατω

Zero אפסLuke 4:36 verse
And they were all amazed, and spake among themselves, saying , What a word is this ! for with authority and power he commandeth the unclean spirits, and they come out .

ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΨΑΜΒΟς ΕΠΙ ΠΑΝΤΑς ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΑΛΟΥΝ ΠΡΟς ΑΛΛΗΛΟΥς ΛΕΓΟΝΤΕς ΤΙς Ο ΛΟΓΟς ΟΥΤΟς ΟΤΙ ΕΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΕΠΙΤΑΣΣΕΙ ΤΟΙς ΑΚΑΨΑΡΤΟΙς ΠΝΕΥΜΑΣΙΝ ΚΑΙ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ

Ephesians 5:7 verse
Be not ye therefore partakers with them.

ΜΗ ΟΥΝ ΓΙΝΕΣΨΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ ΑΥΤΩΝ

1 Chronicles 6:60 verse
And out of the tribe of Benjamin ; Geba with her suburbs, and Alemeth with her suburbs, and Anathoth with her suburbs. All their cities throughout their families were thirteen cities.

וממטה בנימן את־גבע ואת־מגרשׁיה ואת־עלמת ואת־מגרשׁיה ואת־ענתות ואת־מגרשׁיה כל־עריהם שׁלשׁ־עשׂרה עיר במשׁפחותיהם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting