Search:ψαυμαστη -> ΨΑΥΜΑΣΤΗ

ψαυμαστη


ψ α υ μ α σ τ η hex:#968;#945;#965;#956;#945;#963;#964;#951;
Search Google:ψαυμαστη

Zero אפסEzekiel 28:12 verse
Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus, and say unto him, Thus saith the Lord GOD ; Thou sealest up the sum, full of wisdom, and perfect in beauty.

בנ־אדם שׂא קינה על־מלך צור ואמרת לו כה אמר אדני יהוה אתה חותם תכנית מלא חכמה וכליל יפי

Luke 18:23 verse
And when he heard this, he was very sorrowful : for he was very rich.

Ο ΔΕ ΑΚΟΥΣΑς ΤΑΥΤΑ ΠΕΡΙΛΥΠΟς ΕΓΕΝΗΨΗ ΗΝ ΓΑΡ ΠΛΟΥΣΙΟς ΣΦΟΔΡΑ

1 Samuel 12:9 verse
And when they forgat the LORD their God, he sold them into the hand of Sisera, captain of the host of Hazor, and into the hand of the Philistines, and into the hand of the king of Moab, and they fought against them.

וישׁכחו את־יהוה אלהיהם וימכר אתם ביד סיסרא שׂר־צבא חצור וביד־פלשׁתים וביד מלך מואב וילחמו בם

footer