Search:ψαυμαστη -> ΨΑΥΜΑΣΤΗ

ψαυμαστη


ψ α υ μ α σ τ η hex:#968;#945;#965;#956;#945;#963;#964;#951;
Search Google:ψαυμαστη

Zero אפסMatthew 10:2 verse
Now the names of the twelve apostles are these ; The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother ; James the son of Zebedee, and John his brother ;

ΤΩΝ ΔΕ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΣΤΙΝ ΤΑΥΤΑ ΠΡΩΤΟς ΣΙΜΩΝ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟς ΠΕΤΡΟς ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑς Ο ΑΔΕΛΦΟς ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΟς Ο ΤΟΥ ΖΕΒΕΔΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗς Ο ΑΔΕΛΦΟς ΑΥΤΟΥ

1 Kings 9:21 verse
Their children that were left after them in the land, whom the children of Israel also were not able utterly to destroy , upon those did Solomon levy a tribute of bondservice unto this day.

בניהם אשׁר נתרו אחריהם בארץ אשׁר לא־יכלו בני ישׂראל להחרימם ויעלם שׁלמה למס־עבד עד היום הזה

Nehemiah 3:8 verse
Next unto him repaired Uzziel the son of Harhaiah, of the goldsmiths . Next unto him also repaired Hananiah the son of one of the apothecaries, and they fortified Jerusalem unto the broad wall.

על־ידו החזיק עזיאל בנ־חרהיה צורפים ועל־ידו החזיק חנניה בנ־הרקחים ויעזבו ירושׁלם עד החומה הרחבה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting