Search:ψαυμαστη -> ΨΑΥΜΑΣΤΗ

ψαυμαστη


ψ α υ μ α σ τ η hex:#968;#945;#965;#956;#945;#963;#964;#951;
Search Google:ψαυμαστη

Zero אפס1 Chronicles 24:23 verse
And the sons of Hebron; Jeriah the first, Amariah the second, Jahaziel the third, Jekameam the fourth.

ובני יריהו אמריהו השׁני יחזיאל השׁלישׁי יקמעם הרביעי

2 John 1:11 verse
For he that biddeth him God speed is partaker of his evil deeds.

Ο ΛΕΓΩΝ ΓΑΡ ΑΥΤΩ ΧΑΙΡΕΙΝ ΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΟΙς ΕΡΓΟΙς ΑΥΤΟΥ ΤΟΙς ΠΟΝΗΡΟΙς

Psalms 124:5 verse
Then the proud waters had gone over our soul.

אזי עבר על־נפשׁנו המים הזידונים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting